Wanneer u een appartement koopt wordt u eigenlijk eigenaar van een appartementsrecht en bent u van rechtswege automatisch lid van een vereniging van eigenaren (VvE). In dit geval is dat de VvE 't Kruytschip.
Alle 30 appartements-eigenaren zijn lid van deze VvE. De vereniging neemt beslissingen over het onderhoud en beheer van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Zulke gemeenschappelijke delen zijn bijvoorbeeld de gevel, de entree, het trappenhuis, de 3 liftinstallatie, het dak, de tuin en de binnenplaats (Veldenpoort).

Omdat een Vereniging van Eigenaars dus belangrijke beslissingen neemt, is het van belang dat zij goed functioneert. Om ervoor te zorgen dat de vereniging goed functioneert, moet een aantal zaken goed geregeld worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn de administratie, het actueel houden van de verzekeringen (opstal-, glas-, en WA-verzekering) en een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) voor de gemeenschappelijke delen van het gebouw.

Het gebouw telt 30 woningen waardoor het belangrijk is dat bewoners rekening met elkaar houden. Een leidraad hiervoor is het huishoudelijk reglement dat door alle bewoners is goedgekeurd. Hierin staan allerlei regels beschreven die er aan bijdragen dat het met elkaar aangenaam wonen is.

De vereniging wordt op dit moment bestuurd door een vijf hoofdig bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester en twee bestuursleden) en wordt ondersteund m.b.t. het financiele gedeelte door het administratiekantoor VvE-Online.

De VvE 't Kruytschip is een actieve en financieel gezonde vereniging. De maandelijkse servicekosten die iedere eigenaar betaalt worden voor twee doeleinden gebruikt. Ten eerste om verzekeringen, onderhoudscontracten en dagelijks onderhoud van te financieren. Ten tweede wordt hiermee een reservering aangelegd ten behoeve van toekomstig groot onderhoud op basis van de meerjarenonderhoudsplanning.

De vereniging belegt tenminste één maal per jaar een algemene ledenvergadering. Hiervoor worden alle leden uitgenodigd. Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en presenteert plannen voor het komende jaar. Tevens worden hier besluiten genomen waarvoor een, door het huishoudelijk reglement bepaald, minimaal aantal bewoners aanwezig dient te zijn.

Tot slot organiseert de vereniging, met hulp van vele vrijwilligers, ieder jaar een nieuwjaarsborrel waar alle bewoners de gelegenheid hebben elkaar in een informele sfeer te ontmoeten.

Tags: VvE 't Kruytschip, Garenmarkt, VVE, Jaarstukken, Veldenpoort

Afdrukken E-mail